بخش بازرسي فني

بازرسي فني در مرحله ساخت تجهيزات
     خدمات قابل ارائه در اين بخش عبارت است از بررسي صلاحيت سازندگان فرعي و دستورالعمل هاي بازرسي ، شركت در آزمايشات حين ساخت تجهيزات و ماشين آلات در كارگاه هاي شركتهاي سازنده بر اساس مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در قراردادهاي كارفرما با سازندگان مزبور به شرح زير :
بازديد و ارزيابي تجهيزات و امكانات ساخت و آزمايش كارخانجات سازندگان فرعي و تهيه يك گزارش جامع جهت كارفرما به منظور تأييد صلاحيت آنها با توجه به قراردادهاي خريد
بررسي و تأييد دستورالعملها و روشهاي كنترل كيفي و مرغوبيت و ارائه نظرات اصلاحي

نظارت بر مطابقت تجهيزات ساخته شده با نقشه ها ، دستورالعملها و مشخصات فني عمومي و خصوصي و رعايت دقيق شرايط مندرج در مدارك و دستورالعملهاي ساخت تجهيزات
بازديد و شركت در آزمايشات كنترل كيفيت بر طبق دستورالعملهاي ساخت و بازرسي فني
دريافت و بررسي گواهينامه هاي انجام آزمايشات ، مواد ، گزارشات بازرسي و نمودارها
برآورد كلي از فعاليتهاي بازرسي و تهيه گزارشات جهت كارفرما
تسريع در ساخت
براي حصول اطمينان از تحويل تجهيزات و مواد در تاريخ هاي مقرر در سفارشات خريد ، پيشرفت كارهاي طراحي و ساخت در كارخانه هاي سازنده كنترل شده و پي گيري هاي لازم معمول مي گردد . فعاليت ها و خدمات پي گيري تحت عنوان تسريع در ساخت به شرح زير مي باشند  :
دريافت تأييديه فروشندگان دال بر قبول سفارش
كنترل و پي گيري سفارشات سازندگان اصلي به سازنده هاي فرعي
كنترل وضعيت پيشرفت زماني ساخت تجهيزات در كارگاههاي سازنده
كنترل و پي گيري تاريخ هاي تحويل
كنترل تاريخهاي بازرسي
كنترل و پي گيري انتقال اطلاعات درخواستي بخش هاي مهندسي از سازندگان
بازديد از كارگاهها و كارخانه هاي سازندگان جهت تسريع در ساخت و تحويل
تهيه ليست تجهيزات و مواد بحراني و تجديد نظر در آن به صورت ادواري بر مبناي برنامه هاي واقعي پيشرفت كار
مقايسه گزارشات پيشرفت كار سازندگان با سفارشات خريد و پي گيري انحرافات از برنامه ارائه شده
انجام اقدامات لازم جهت حفظ تاريخ هاي تحويل سفارشات خريد
تهيه گزارش پيشرفت كار و وضعيت دو ماهه براي تجهيزات و مواد