بخش خدمات تدارك كالا

شركت فني ومهندسي  پاديار صنعت پارسيان با توجه به نظر كارفرمايان قادر به انجام كليه خدمات تدارك كالا يا پاره اي از آنها مي باشد .
تدارك كالا به علت پيچيدگي و تنوع اجناس مورد نياز ، به طور مشترك توسط بخش هاي مهندسي و بازرگاني صورت مي گيرد .
خدمات تدارك كالا مشتمل بر موارد زير است :
خريد خارجي و داخلي
خريد بسته اي Package Purchasing  براي طرح ها
انجام مراحل مالي و اعتبارات مربوط به خريدها
پيگيري ، بازرسي فني برحسب مورد، حمل و تحويل بموقع کالا
  تهيه مشخصات فني
شناسايي و تعيين سازندگان و فروشندگان
درخواست پيشنهاد قيمت از سازندگان و فروشندگان
دريافت پيشنهادات از سازندگان و فروشندگان
ارزيابي و تصويب نقشه ها و مدارك سازنده
برگزاري جلسات با سازندگان و فروشندگان در جهت يكسان سازي محتواي پيشنهادات
ارزيابي فني و مالي پيشنهادات دريافت شده
صدور سفارشات خريد
بازرسي سفارشات در كارخانه سازنده
پيگيري سفارشات و تسريع در ساخت
ترخيص از گمرك
پيگيري ، بازرسي فني برحسب مورد، حمل و تحويل بموقع کالا
پي گيري در مورد تجهيزات خسارت ديده
تهيه سيستم انبارداري تجهيزات ، مواد و مصالح طي مرحله ساخت و نصب
تحويل تجهيزات ، مواد و مصالح به پيمانكاران اجرايي ذيربط در محل انبارها