بخش مطالعات فني ، مالي و اقتصادي

اين بخش توانايي انجام كليه مطالعات پيش از سرمايه گذاري پروژه ها را مشتمل برمطالعات فرصت ( opportunity study ) ، مطالعات امكان سنجي اوليه ( pre-feasibility study ) و مطالعات امكان سنجي ( Feasibility study ) و همچنين كليه مطالعات تكميلي مورد نياز آنها از جمله مطالعات بازار و بازاريابي (market study )، مطالعات مكان يابي ( Location study ) ، مطالعات مربوط به انتخاب سايت ( site selection study ) و ... را دارا مي باشد .


برخي از عناوين مورد بررسي در گزارشهاي امكان سنجي پروژه ها عبارتند از :


تاريخچه پروژه
بازار و بازار يابي
ورودي هاي مواد و انرژي
مكان يابي پروژه
مهندسي پروژه
نيروي انساني و چارت سازماني
برنامه زمان بندي اجراي كار
بررسي مالي و اقتصادي پروژه


در بررسي مالي و اقتصادي پروژه پس از ارزيابي ميزان سرمايه گذاري لازم جهت پروژه و برآورد هزينه هاي توليد ، درآمد حاصل از فروش و نيز ساير عوامل تأثير گذار ، نتايج بررسي پروژه از طريق ارائه مقادير پارامترهاي مهم مالي و اقتصادي از جمله نرخ بازگشت داخلي ، تحليل نقطه سر به سر ، ارزش فعلي داخلي و ... مورد بررسي قرار گرفته و در عين حال با انجام آناليزهايي چون آناليز حساسيت ، آناليز احتمال و ... سودآوري و يا عدم سودآوري پروژه مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد .


 روش انجام مطالعات در اين بخش كاملاً منطبق با روش مورد نظر سازمان يونيدو بوده و فرمت گزارش نهايي بر اساس فهرست مطالب پيشنهادي اين سازمان تهيه مي گردد . ضمناً كليه مطالعات مالي و اقتصادي با استفاده از نرم افزار شبيه ساز اين سازمان به نام كامفار و با استفاده از آخرين ويرايش آن انجام مي شود .