بخش خدمات ايمني و اطفاء حريق

وظيفه اين بخش ارائه هر گونه خدمات ايمني و اطفاء حريق براي كليه پروژه هاي صنعتي و غير صنعتي مي باشد .
تعمير و نگهداري سيستم هاي آتش نشاني اتوماتيك و دستي در داخل ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي
تعمير و نگهداري سيستم هاي آتش نشاني محوطه هاي صنعتي و غير صنعتي
تهيه دستورالعملهاي ايمني
همكاري در تهيه طبقه بندي مناطق خطر