بخش سيويل و سازه

وظيفه اين بخش ارائه خدمات ذيل مي باشد :
بررسي طراحي هاي انجام شده توسط شركتهاي پيمانكاري

انجام مطالعات و تهيه نقشه و مدارك فني پايه ( Basic Design
) در پروژه هاي صنعتي و غير صنعتي
انجام محاسبات فني و تهيه نقشه هاي اجرايي (Detailed Design
) در پروژه هاي صنعتي و غير صنعتي
تهيه نقشه هاي پايه و تفضيلي راه هاي دسترسي داخلي براي سايت هاي صنعتي و غير صنعتي
تهيه نقشه هاي طراحي پايه و تفصيلي براي فونداسيون تجهيزات و ماشين آلات صنعتي
طراحي مخازن آب بتني مدفون و روي سطح زمين
طراحي تونل هاي كابل و لوله
نظارت عالي بر كارهاي اجرايي صنعتي و غير صنعتي