بخش تأسيسات ساختماني

وظيفه اين بخش طراحي تأسيسات مكانيكي براي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي در پروژه هاي مختلف به شرح ذيل مي باشد :
بررسي وضعيت آب و هوايي منطقه پروژه

طراحي سيستمهاي HVAC

لوله كشي ساختماني
طراحي موتورخانه مورد نياز جهت سيستمهاي سرمايش و گرمايش ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي
طراحي سيستمهاي آب سرد و گرم
طراحي سيستم جمع آوري پساب بهداشتي از فضاي خارج ساختمانها تا كارخانجات تصفيه پساب بهداشتي
طراحي سيستم جمع آوري آب باران
طراحي شبكه توزيع آب مورد مصرف در آبياري
نظارت عاليه بر كارهاي اجرايي