بخش تجهيزات مكانيكي


تجهيزات ثابت

تهيه مشخصات فني و برگه هاي اطلاعاتي براي تجهيزات ثابت ( در صورت نياز )
طراحي و تهيه نقشه هاي مهندسي
مخازن تحت فشار
مخازن
مبدل هاي حرارتي
برج ها
راكتورها
انتخاب جنس مواد
بررسي مدارك و نقشه هاي سازندگان و تأييد آنها
تهيه دستورالعملهاي تعميرات و نگهداري با استفاده از دستورالعملهاي سازندگان تجهيزات
تجهيزات غير ثابت
تهيه مشخصات فني و برگه هاي اطلاعاتي ( در صورت نياز ) براي  :
تجهيزات دوار
تجهيزات حمل و نقل مواد
همزن ها
جرثقيلها
نقاله ها
الك ها
سنگ شكن ها
آسياب ها
برداشت كننده ها ( Reclaimers
)
توده سازها ( Stackers
)
تغذيه كننده ها ( Feeders)
سيستم هاي توزين 
انتخاب جنس مواد
بررسي نقشه ها و مدارك سازندگان و تأييد آنها
تهيه دستورالعملهاي تعميرات و نگهداري با استفاده از دستورالعملهاي سازندگان تجهيزات
تهيه اسناد مناقصه براي خريد وسايل و ساخت
ارزيابي فني و مالي پيشنهادات دريافت شده و همكاري در عقد قرارداد خريد و ساخت
نظارت عاليه بر كارهاي اجرايي