بخش كنترل و ابزار دقيق

تهيه فلسفه كنترل
تامين و کاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري و لوازم جانبي آنها
بررسي طراحي هاي انجام شده توسط پيمانكاران
تهيه مباني طراحي سيستم هاي ابزار دقيق و كنترل
تهيه مشخصات فني عمومي براي پروژه هاي تحت ليسانس
طراحي سيستمهاي كنترل ( الكترونيك ، نيوماتيك و هيدروليك )
طراحي سيستمهاي كنترل گسترده ( DCS ) بر اساس كامپيوتر
 بهينه سازي سيستم هاي کنترل از رله پنل به PLC
کنترل و مانيتورينگ RTU,HMI
مشاركت در تكميل P & ID هاي موجود و مورد نياز 
تهيه نقشه هاي ديا
گرام لوپ و دياگرام لاجيك
تهيه نقشه هاي Cable schedule
تهيه نقشه هاي مسير كابل و مقاطع آن
تهيه نقشه هاي گرافيكي براي سيستم Monitoring
تهيه مشخصات فني و برگه هاي اطلاعاتي براي تجهيزات ابزار دقيق و كنترل
انجام محاسبات مربوط به وسايل ابزار دقيق ( شيرهاي كنترل ، ايمني و وسايل اندازه گيري جريان )
تهيه درخواست خريد تجهيزات ابزار دقيق
ارزيابي پيشنهادات دريافت شده از نظر فني و مالي و ارائه گزارش به كارفرما
نظارت عالي بر كارهاي اجرايي
طراحي و اجراي اتوماسيون بخشهاي مختلف صنعتي