بخش برق و الکترونيک

اين بخش شامل كليه خدمات مربوط به صنايع فلزي ، فرآوري مواد معدني ، پتروشيمي ، نفت ، گاز و ... مي باشد .
تهيه نقشه هاي طبقه بندي مناطق خطر
طراحي خطوط انتقال نيرو
طراحي پستها
طراحي شيكه هاي توزيع برق كارخانه
طراحي سيستم زمين
طراحي سيستم برق گير
طراحي سيستم روشنايي ساختمانهاي صنعتي ، غير صنعتي و محوطه
طراحي سيستم اعلام حريق براي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي
طراحي سيستم هاي اينتركام ساختمانهاي صنعتي ، غير صنعتي و محوطه
طراحي سيستم تلفن براي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي
طراحي مدارهاي كنترل برق
تهيه نقشه هاي تك خطي
تهيه نقشه هاي Cable schedule
تهيه نقشه هاي Cable & Earthing Layout
تهيه مشخصات فني و انتخاب تجهيزلت برقي
تهيه مشخصات فني و عمومي برق براي پروژه هاي تحت ليسانس
بررسي طراحي هاي انجام شده توسط پيمانكاران
تهيه درخواست خريد تجهيزات برق
ارزيابي پيشنهادات دريافت شده از نظر فني و مالي و ارائه گزارش به كارفرما
نظارت عاليه بر كارهاي اجرايي صنعتي و غير صنعتي
طراحي و ساخت و تعمير و نگهداشت انواع کارت هاي الکترونيکي
طراح و ساخت انواع کارتهاي فرايند ها
طراحي و ساخت و تعمير و نگهداشت انواع دستگاههاي نيوماتيکي و هيدروليکي
طراحي و ساخت انواع تابلو هاي توزيع و فرمان
طراحي و ساخت و تعمير و نگهداشت انواع منابع تغذيه سوئيچينگ
طراحي و ساخت و تعمير و نگهداشت انواع سيستم هاي کنترل توربين ها ، تور بو کمپرسور ها
تور بو پمپ ها ، ديگهاي  بخار ، تجهيزات سرچاهي و کارت هاي مورد نياز در صنايع .
طراحي ، نصب و راه اندازي سيستمهاي CNC
طراحي ، نصب و راه اندازي و تعمير و نگهداشت و اجراي UPS
طراحي و اجراي شبکه هاي صنعتي Foundation Field bus , Pro fibus  ارتباطات راه دور با روش Telemetry و فيبر نوري LAN,WAN
تامين انواع سيستم هاي ناوبري (راداري) و GPS
 تعمير و نگهداري سيستمهاي توربوکمپرسورها ، توربوژنراتورها و کنترل  گاورنرها