بخش پروسس

اين بخش شامل كليه خدمات مورد نياز براي صنايع فلزي ، فرآوري مواد معدني ، پتروشيمي ، نفت و گاز مي شود .
خدمات قابل ارائه براي پروژه هاي تحت ليسانس شامل :
بررسي روشهاي مختلف توليد
ارزيابي ليسانسهاي مختلف موجود براي توليد محصول مورد نياز از نظر فني ، اقتصادي و كيفيت
بررسي محصولات توليدي و يا مواد اوليه مورد نياز
تهيه مشخصات فني كلي مورد نياز
تهيه حدود خدمات مهندسي و تأمين تجهيزات مورد نياز
طراحي پروسس بخش هاي خارج از محدوده ليسانس
طراحي تفضيلي پروژه هاي تحت ليسانس بر مبناي طرح اساسي انجام شده
تهيه اسناد مناقصه خريد خدمات مهندسي و تجهيزات
بررسي و ارزيابي پيشنهادات دريافت شده
همكاري در عقد قرارداد خريد
نظارت عالي بر راه اندازي و تست عملكرد
بازبيني نقشه هاي پروسسي تهيه شده توسط تأمين كننده تجهيزات و مهندسي
طراحي و ارائه خدمات مهندسي مورد نياز تأسيسات صنعتي شامل :
طراحي سيستمهاي تصفيه و تهيه آب صنعتي ( آب نرم ، آب بدون املاح و غيره )
طراحي سيستمهاي تصفيه پساب هاي صنعتي و بهداشتي
طراحي سيستمهاي آب خنك كننده در گردش
طراحي سيستمهاي واحد توليد بخار
طراحي سيستمهاي توليد و توزيع هواي فشرده ، اكسيژن ، نيتروژن و آرگون
طراحي سيستمهاي ذخيره و توزيع سوخت مايع
طراحي شبكه هاي توزيع گاز طبيعي
طراحي خطوط انتقال
دياگرام جريان فرآيند
دياگرام لوله كشي صنعتي و ابزار دقيق
تهيه دستورالعملهاي راه اندازي و بهره برداري
طراحي سيستمهاي هيدروليك و بهينه سازي
برآورد تجهيزات
خدمات خريد
خدمات مورد نياز ساير پروژه ها :
تدوين روش انجام آزمايشات در آزمايشگاه
بررسي نتايج حاصله از آزمايشهاي انجام شده
تدوين و بررسي روش انجام آزمايشات تست پايلوت
انجام طراحي اساسي بر مبناي نتايج آزمايشات تست پايلوت
انجام طراحي تفضيلي بر مبناي طراحي اساسي انجام شده
تهيه مشخصات فني براي تجهيزات فرآيندي
طراحي اساسي و تفضيلي تأسيسات صنعتي
ارائه خدمات خريد
نظارت عالي بر نحوه راه اندازي ، بهره برداري و انجام آزمايشات تست عملكرد
فرآيند بهينه سازي هزينه ها